-Учениците развиваат вештини за комуникација и соработка што се потребни за интеракција со ученици од други култури;
-Учениците градат вредности за меѓуетничка интегрираност во мултикултурно општество.
Родителите се вклучени во текот на реализирање на заедничката активност и обезбедена е нивна соработка и учество.