Mbjellja e fidaneve -bimeve

Qellimet e aktivitetit
-Njoftim mes vete
-Zhvillimi dhe ngritja e vetëdijes ekologjike të nxënësit,përforcimi i vetëdijës për rëndësinë e rregullimit të hortikulturës,bashkpunim profesional mes arsimtarëve për të gjetur një vendim të përbashkët nga interesi i përbashkët,për dhënie të komunikimit të përbashkët me përfaqësuesit e komuniteteve të ndyshme ,zvogëlimin e paragjykymeve dhe respektimin