Të nderuar,

Shkolla Fillore Komunale 26 Korrik – Shkup, respekton udhëzimet e përcaktuara nga Ministria e Arsimit për mbajtjen e orëve në online, përkatësisht orëve në internet. Shkolla jonë ka krijuar një hapësirë ​​në internet (Google Drive) ku mësuesit do të ngarkojnë materijale dhe mësime që nxënësit mund të ndjekin dhe kryejnë detyra të caktuara nga mësimdhënësit.

Në hapësirën e krijuar, dosjet dhe nënfolderët krijohen për secilën klasë dhe për secilën lëndë. Mësimdhënësi i lëndës ka qasje në dosjen e tij / saj , ku ai / ajo do të bashkëngjisë materiale mësimore.

Nxënësit gjithashtu kanë qasje në dosje, ku mësimdhënësit do të ngarkojnë materiale çdo ditë ose javore, sipas programit vjetor.

Mësimdhënësit përdorin gjithashtu platforma për komunikim të njëkohshëm me nxënësit për mësimet në klasë si Viber, Skype, Zoom, etj. dhe javën e ardhshme do të prezantohet një platformë e re mësimore interaktive – Microsoft Teams.

Në fund të çdo jave, të gjithë mësuesit japin një raport të detajuar të platformës që ata përdorin ose mënyrën se si ata punojnë në internet për të zbatuar programin. Të gjitha raportet dërgohen në ISHA.