2 ЛИЧНА КАРТА

 

Име на училиштето  

ООУ ,,26Јули,,

адреса, општина, место Шуто Оризари ул.Индира Ганди бр.31
Телефон тел. 2650-453
Фах Факс 2650-453.
е-маил ou26juli@yahoo.com
основано од
Верификација- број на актот 10-371/3
Година на верификација 1995
Јазик на кој се изведува наставата Македонски албански јазик
Година на изградба Училиштето е формирано 1965 година кога наставата се изведувала во хангари а во 1971 се преселат во нов објект.
Тип на градба Цврста градба
Површена на објектот Објектот е со површина 4757 m2
Површина на училшниот двор Дворна површина 12377,00 m2
Површина на спортски терени и игралишта Фискултурна сала со површина  530,10 m2, игралиште 800,00 m2
Училиштето работи во смена Наставата ќе се изведува во две смени.
Начин на загревање на училиштето Сопствено греење
Број на одделенија 78
Број на паралелки 78
Број на смени 2
Статус на еко-училиште (зелено знаме, сребрено или бронзено ниво) /
Датум на добиен статус /

 

Училиштето го опкружува население од ромска и албанска националност со низок стандард и голема невработеност и корисници на социјална помош.

Во учебната 2016/17  се едуцираат  512 од македонска настава ученици( во кои не се вбројуваат учениците кои го напуштаат училиштето поради заминување во странство) и 1483 ученици албанска настава распоредени во 78 паралелки. Во учебната 2017/2018 година во ООУ „26 Јули“ – Скопје, опфатени се 530 ученици македонска настава и 1453 албанска настава кои се распределени во 77 паралелки од I – IX одделение. Од нив 1133 ученици, односно 44 паралелки од I – V  одделение и  ученици, односно 853 и 33 паралелки од VI  – IX одделение.

Наставната година ја сочинуваат две полугодија.Првото полугодие започнува на 4 Септември а завршува на 30 Декември.Второто полугодие за почнува на 18 Јануари а завршува на 10 Јуни 2018г.Зимскиот распуст започнува на 31.12.2017 и трае до 16.01.2018.

Наставата ќе се изведува во две смени.

Менувањето на смените се врши на секои две недели.

Наставното време во првата смена започнува во 7,30 часот, а за втората смена во 13,30 часот. Наставниот час трае 40 минути.