еа засадени садници со цел развивање и подигање на еколошката свест кај учениците, меѓусебно запознавање меѓу учениците, јакнење на свеста за важноста и значењето на хортикултурното уредување, професионална соработка меѓу наставниците, воспоставување интерперсонална комуникација со припадниците на различни етникуми, намалување на предрасудите и почитување на различностите.