Денеска во нашето основно училиште О.У “26 Јули “, општина Шуто Оризари во соработка со Бирото за развој на образованието беше организиран Отворен час по Граѓанско Образование на тема „Стоп Дискриминација“.
Часот беше организиран со учениците од македонската и албанската наставна програма од деветите одделенија.Учениците направиле презентација за поимот Што е Дискриминација?
видови на дискриминација и како да се распознае дискриминацијата.
Исто така учениците подготвиле и Истражување за Дискриминација.