Наставата почнува во 11:00 часот

 

– Наставниот час трае15 минути (за секој час времето е поделено на 30 минути што подразбира – времето што е за одмор меѓу часови, време за влез излез и поминување од еден во друг наставен час.

– Распоредот  на часови ќе биде истиот што е на ниво на училиштето (без класниот час). Што значи дека учениците ќе ги следат истите часови што ги следат редовно во училиште согласно редовниот распоред.

Временската рамка за часовите по предмети е следнава:

 

  • 1 Час 11.00-11.30
  • 2 Час 11.30-12.00
  • 3 Час 12.00-12.30
  • 4 Час 12.30-13.00
  • 5 Час 13.00-13.30
  • 6 час30-14.00
  • 7 час 14.00-14.30