09Фев/18

Лична карта

2 ЛИЧНА КАРТА   Име на училиштето   ООУ ,,26Јули,, адреса, општина, место Шуто Оризари ул.Индира Ганди бр.31 Телефон тел. 2650-453 Фах Факс 2650-453. е-маил ou26juli@yahoo.com основано од Верификација- број на актотRead More…