ООУ ,,26Јули,,
Oпштина, Шуто Оризари ул.Индира Ганди бр.31
Телефон  2650-453 Факс 2650-453.
е-маил ou26juli@yahoo.com